Hotel Mielno Holiday

Bezpieczny hotel

BEZPIECZNY POBYT W MIELNO HOLIDAY APARTMENTS

W związku z pandemią wprowadziliśmy dodatkowe procedury, w celu zapewnienia maksymalnej ochrony odwiedzających nas Gości,  jak i dla naszego personelu.

BEZPIECZNE ZAMELDOWANIE:

 • Wszystkie osoby wchodzące do hotelu mają obowiązek zdezynfekować dłonie.
 • Kontakt personelu z gośćmi hotelowymi jest ograniczony do niezbędnego minimum
 • Warunkiem koniecznym zameldowania jest dobry stan zdrowia Gościa, w przypadku stwierdzenia oznak choroby hotel może odmówić zameldowania.
 • Recepcja zobowiązana jest do regularnej obserwacji stanu zdrowia Gości jak i pracowników,
 • Recepcja wyposażona jest w kompaktowe urządzenia do pomiaru temperatury i upoważniona do wykonania pomiaru, jeżeli zauważy objawy choroby.
 • Recepcja zabezpieczona jest szybą ochronną plexi, która do minimum ogranicza kontakt pracownika z gościem.
 • Przy blacie recepcji może przebywać tylko jedna osoba.
 • Terminal płatniczy po każdym użyciu jest dezynfekowany.

CZĘŚCI WSPÓLNE

 • We wszystkich częściach wspólnych (recepcja, sala śniadaniowa, klatka schodowa, winda, toalety, wejście główne, sala fitnes, basen) umieszczone są dozowniki z preparatem dezynfekującym, dodatkowo obszary te poddawane są procesowi ozonowania i dodatkowej dezynfekcji, szczególnie w miejscach newralgicznych: klamki, przyciski
  w windzie, toalety, barierki na klatkach schodowych. Pomieszczenia
  są regularnie wietrzone.
 • W hotelu rozwieszone są instrukcje sanitarne dotyczące mycia
  i dezynfekcji rąk oraz zakładania i zdejmowania maseczek i rękawiczek.
 • Wyłączenie z użycia suszarek nadmuchowych, stosowanie w łazienkach papieru do wycierania rąk.
 • Następuje regularne czyszczenie i dezynfekcja filtrów w wentylatorach
  i klimatyzatorach.
 • Wszystkie sprzęty hotelowe udostępniane gościom np. ( żelazko, rower itd. ), są dezynfekowane po każdym użyciu – przed przekazaniem kolejnemu gościowi.
 • Korzystanie z basenu, saun, kulkolandii, sali fitness i siłowni zgodnie
  z obowiązującymi przepisami.
 • Personel Hotelu został dodatkowo przeszkolony i zaopatrzony
  w dodatkowe środki ochrony, obowiązują maseczki i rękawiczki.
 • Podczas przemieszczania sie po częściach wspólnych obiektu, wymagane są maseczki, pod rygorem kar pieniężnych.

POKOJE HOTELOWE

 • Pokoje hotelowe wraz z łazienkami, poddawane są  procesowi ozonowania i dodatkowej dezynfekcji . Procedura ta jest powtarzana, po każdorazowym wymeldowaniu.
 • Sprzątanie pokoi odbywa się przy otwartych oknach, na życzenie gościa, o umówionej godzinie, podczas jego nieobecności po 3 dobie pobytu.
 • Klamki, pilot tv, poręcze krzeseł, włączniki świateł są dodatkowo dezynfekowane.
 • Bielizna pościelowa i ręczniki prane są w temperaturze min. 60℃, docierają do pokoi w specjalnie przygotowanych, hermetycznie zamkniętych workach prosto z pralni w reżimie sanitarnym.

PERSONEL HOTELU

 • Personel zostałnprzeszkolony i zaopatrzony w dodatkowe środki ochrony, obowiązują maseczki i rękawiczki.
 • W celu podwyższenia bezpieczeństwa, wprowadzono zespoły zmianowe nie krzyżujące się.
 • Wszystkie stanowiska pracy utrzymywane są w czystości i na bieżąco dezynfekowane.
 • Pracownicy przestrzegają zasad dystansu przestrzennego min. 2 metry.

RESTAURACJA

 • Dyscyplina utrzymania 2-metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce, poprzez zastosowanie naklejek na podłodze.
 • Obowiązkowa dezynfekcja rąk przez klientów przy wejściu na teren lokalu – udostępnione dozowniki przy wejsciu do restauracji i w toaletach.
 • Odległość między blatami stolików (od ich brzegów) wynosi min. 2 m,
 • Zaleca się noszenie osłon ust i nosa oraz rękawiczek w przypadku gości lokalu gastronomicznego zajmujących miejsca siedzące i w trakcie konsumpcji nie jest wymagane.
 • Dezynfekcja stolika następuje po zakończeniu obsługi gości, stolik czysty jest oznaczony  napisem: „zdezynfekowano”.
 • Pomieszczenia restauracyjne są regularnie wietrzone.
 • Podawanie posiłków odbywa się zgodnie z obowiazującymi przepisami.

Wprowadzone zasady bezpieczeństwa i higieny, dały Hotelowi możliwość  przystąpienia do programu Zdrowy Hotel i posługiwania się Certyfikatem sanitarnym.

Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia koronawirusem
u pracownika/obsługi:

 1. W przypadku wystąpienia u pracownika wykonującego swoje zadania na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do domu. Należy wstrzymać przyjmowanie klientów, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 2. Pracownik powinien oczekiwać na transport w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób.
 3. Zaleca się ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami zakładowymi oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.)
 4. Rekomenduje się stosowanie się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

Pokoje przeznaczone do izolacji to:

 • Pokój nr 102 na pierwszym piętrze
 • Pokój nr 106 na pierwszym piętrze

Numery alarmowe: 999 oraz 112

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u gościa hotelowego zakażenia koronawirusem:

 1. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, gość nie powinien zostać wpuszczona na teren obiektu. Powinien zostać poinstruowany o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego, celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.
 2. Jeśli gość mieszka w hotelu – czasowe odizolowanie go w dedykowanym pomieszczeniu, powiadomienie dyspozytora medycznego o podejrzeniu zakażenia i zgłoszenie incydentu do kierownictwa obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 3. Ustalenie listy pracowników oraz klientów (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/częściach obiektu, w których przebywał klient i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/orazgis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 4. Wstrzymanie przyjmowania gości, powiadomienie właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej i stosowanie się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

Pokoje przeznaczone do izolacji to:

 • Pokój nr 102 na pierwszym piętrze
 • Pokój nr 106 na pierwszym piętrze

Numery alarmowe: 999 oraz 112