Mielno Holiday Apartments

Regulamin

§ 1 PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin Hotelu obowiązują na terenie Hotelu Mielno Holiday Apartments i dotyczy wszystkich osób w nim przebywających.
 2. Wynajmujący pokoje zwany jest w dalszej części regulaminu „Hotelem”, natomiast najemca pokoju „Gościem”.
 3. Opiekunem Gościa jest pracownik recepcji hotelowej.
 4. Regulamin Hotelu określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłaty zadatku bądź całej należności za pobyt lub poprzez podpisanie karty rejestracyjnej. Dokonując w/w czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się i w pełni akceptuje warunki regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 5. Regulamin Hotelu jest dostępny w recepcji hotelowej i w teczce informacyjnej w każdym pokoju.

§ 2 DOBA HOTELOWA

 1. Pomieszczenie mieszkalne w Hotelu, zwane w dalszej części „pokojem” wynajmowane jest na doby.
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 16:00 a kończy o godzinie 11:00 dnia następnego.
 3. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu w momencie najmu pokoju, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 4. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w recepcji, najpóźniej do godziny 10:00 rano w dniu kończącego się pobytu. Hotel może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gościa nie przestrzegającego obowiązującego regulaminu.
 5. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Hotelu w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.
 6. Przedłużenie doby hotelowej wiąże się z dodatkową opłatą. W okresie tzw. „sezonu wysokiego” opłata za przedłużenie doby hotelowej wynosi 100 zł / 1 godz. Szczegółowe informacje odnośnie opłat związanych z przedłużeniem doby uzyskacie Państwo w recepcji hotelowej.

§ 3 REZERWACJA I MELDUNEK

 1. Rezerwacji można dokonać poprzez internet, telefonicznie dzwoniąc do recepcji hotelowej lub osobiście w Hotelu Mielno Holiday Apartments.
 2. Po dokonaniu rezerwacji Gość otrzymuje drogą mailową umowę wstępnej rezerwacji, która zawiera warunki rezerwacji oraz informacje niezbędne do dokonania zadatku w wysokości 50 % wartości pobytu. W przypadku rezerwacji na 1 dobę kwota zadatku wynosi 100% wartości pobytu.
 3. Jeśli zadatek nie wpłynie na konto bankowe hotelu w terminie wyznaczonym w umowie wstępnej rezerwacji lub wpłynie później, Hotel zastrzega sobie prawo do sprzedaży pokoju innej osobie i anulowania rezerwacji. Kwota równorzędna zadatkowi zostanie zwrócona na konto Gościa w terminie 7 dni od daty anulowania przez Hotel rezerwacji.
 1. W przypadku dokonania rezerwacji w czasie za krótkim na dokonanie czynności bankowych związanych z wpłatą zadatku, przed datą planowanego przyjazdu:

– korespondencja mailowa od Gościa będzie traktowana jako zamówienie i podlegać będzie obowiązującym warunkom anulacji rezerwacji,

 1. Hotel zastrzega sobie prawo do preautoryzacji karty płatniczej lub pobrania z niej środków w wysokości 30 % wartości pobytu, traktując tą płatność jako zadatek.
 2. Podstawą do przyjęcia Gościa jest okazanie pracownikowi recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej.
 3. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 4. Osoby niezarejestrowane w Hotelu mogą gościnnie, na zaproszenie Gościa hotelowego, przebywać w pokoju hotelowym od 7:00 do 22:00.
 5. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości, albo szkodę na osobie Gościa, pracownika hotelu lub innych osób przebywających w Hotelu, albo tez w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania Hotelu.
 6. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa bez podania przyczyny.
 7. Hotel zastrzega sobie prawo do preautoryzacji karty płatniczej lub pobrania należności za cały pobyt podczas dokonywania czynności rejestracyjnych.
 8. Dodatkowe należności wynikające z pobytu, Gość reguluje najpóźniej w dniu wyjazdu.
 9. W przypadku opuszczenia przez Gościa Hotelu w terminie zawartym w umowie gwarantowanej rezerwacji, różnica w kosztach pobytu nie zostanie zwrócona.
 10. W przypadku nieprzybycia Gościa do Hotelu w terminie zawartym w umowie gwarantowanej rezerwacji, Hotel nie zwraca kwoty wpłaconego zadatku.

§ 4 USŁUGI

 1. Hotel świadczy usługi o standardzie zgodnym ze swoją kategorią. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości prosimy Państwa o jak najszybsze zgłoszenie ich w recepcji, co umożliwi obsłudze Hotelu niezwłoczną reakcję.
 2. Hotel ma obowiązek zapewnić:

– warunki do pełnego i nieskrępowanego wypoczynku,

– bezpieczeństwo pobytu oraz ochronę danych osobowych,

– profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych przez Hotel,

 • sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko gdy wyrazi takie życzenie
 • bezpłatne sprzątanie pokoju przysługuje przy pobycie 7 dniowym po trzeciej dobie hotelowej, jednorazowa bezpłatna wymiana pościeli podczas pobytu 7 dniowego na życzenie Gości.
 • dodatkowe sprzątanie pokoju podlega dodatkowej opłacie w wysokości 40zł
 • dodatkowa wymiana pościeli na życzenie Gości podlega dodatkowej opłacie w wysokości 35 zł
 • wypożyczenie szlafroków 10 zł za sztukę
 • dodatkowy komplet ręczników 25zł
 • dodatkowa poduszka 20 zł
 • leżak wypożyczenie 10 zł za dzień

zmianę pokoju w miarę posiadanych możliwości, lub w inny sposób złagodzić niedogodności gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły zostać usunięte.

§ 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ HOTELU

 1. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 Kodeksu Cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.
 2. Gość hotelowy powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 3. Hotel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kradzieży pieniędzy, kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli przedmioty te nie zostały oddane do depozytu i umieszczone w sejfie hotelowym.
 4. W przypadku utraty przedmiotów, o których mowa powyżej, odszkodowanie nie przekracza sumy ustalonej zgodnie z postanowieniami Ministra Sprawiedliwości z dnia 14.11.1964 roku, nr 1 , poz. 2 z późniejszymi zmianami. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu Hotelowego przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w sejfie.
 5. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 6. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w pojeździe oraz żywe zwierzęta niezależnie od tego, czy pojazd ten został zaparkowany na parkingu hotelowym, czy poza terenem Hotelu.

§ 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCIA

 1. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie Hotelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci.
 2. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go Gości. Przy zameldowaniu Gość jest poinformowany o stanie wyposażenia i stanie technicznym apartamentu kartą informacyjną, która zobowiązany jest podpisać po weryfikacji ze stanem faktycznym na godzinę po zameldowaniu.
 3. W dniu przyjazdu pobierana jest kaucja w wysokości 200,00 zł w gotówce na poczet ewentualnych szkód. Kaucja zwrotna przy wymeldowaniu.
 4. Hotel zastrzega sobie prawo do obciążenia karty płatniczej Gościa za wyrządzone szkody stwierdzone po jego wyjeździe, a w przypadku braku danych karty, ma prawo wystąpić do Gościa o finansowe odszkodowanie.
 5. Z chwilą wystąpienia jakichkolwiek usterek lub uszkodzeń w pokoju, Gość jest zobowiązany poinformować o tym pracownika recepcji lub obsługi pięter.
 6. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, Hotel może odmówić świadczenia dalszych usług Gościowi, który je narusza. Gość jest zobowiązany do niezwłocznego zastosowania się do żądań Hotelu, uregulowania należności za pobyt i ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Hotelu.
 7. Ze względów bezpieczeństwa, Gość opuszczający pokój powinien każdorazowo zamknąć okno, wyjąć kartę do pokoju z włącznika prądu, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi.
 8. Hotelowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Hotelu, w przypadku opóźnienia lub nieuregulowania należności za świadczone usługi.

§ 7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 1. Przedmioty osobiste, pozostawione przez nieuwagę w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa, zostaną przekazane kurierowi, którego zamawia Gość.
 2. W przypadku nieotrzymania od Gościa dyspozycji dotyczących odesłania pozostawionych rzeczy, Hotel przechowa przedmioty na koszt właściciela, przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przejdą one na własność Hotelu. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.

§ 8 CISZA NOCNA

 1. W Hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 07:00 dnia następnego.
 2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę.

§ 9 POSTANOWIENIA DODAKOWE

 1. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się w pokoju stosowania otwartego ognia np. świeczek, używania żelazek, elektrycznych innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 2. W Hotelu akceptujemy pobyt zwierząt za dodatkową opłatą w kwocie od 30 zł / doba i tylko w wybranych pokojach. Opiekun zwierzęcia zobowiązany jest do zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania odrębnego regulaminu dotyczącego przebywania zwierząt w Hotelu. Regulamin znajduje się w recepcji.
 3. W Hotelu istnieje możliwość korzystania ze strefy SPA i Kącika Zabaw na podstawie odrębnych regulaminów, dostępnych w recepcji i na stronie internetowej Hotelu www.mielnoholiday.pl do których zapoznania się i przestrzegania zobowiązani są Goście.
 4. W Hotelu obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych. W razie naruszenia zakazu Gość zostanie obciążony kosztami odświeżenia pokoju. W przypadku uruchomienia systemu DSO i przyjazdu straży pożarnej Gość również zostanie obciążony kosztami. W obu przypadkach jest to koszt minimum 400 zł.
 5. W Hotelu obowiązuje całkowity zakaz posiadania i zażywania zakazanych prawem środków odurzających. W razie stwierdzenia łamania tego zakazu, fakt ten zostanie zgłoszony na Policję a Gość będzie musiał niezwłocznie opuścić Hotel bez prawa do zwrotu kosztów wynikających ze skrócenia pobytu w Hotelu.
 6. W pokojach hotelowych nie można przechowywać przedmiotów niebezpiecznych tzn. broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, iluminacyjnych itp.
 7. W pokojach hotelowych obowiązuje system zarządzania elektrycznością oparty na kartach do pokoi. Karty wydane w recepcji należy umieszczać we włącznikach prądu po wejściu do pokoju. Zagubienie karty wiąże się z jednorazową opłatą w wysokości 50 zł.
 8. Dane osobowe Gości są przetwarzane w celu świadczenia usług hotelarskich. Administratorem danych osobowych jest Mielno Holiday Apartments Sp. z o.o., z siedzibą w Mielnie przy ul. Generała Stanisława Maczka 34. Pełna informacja o danych osobowych stanowi załącznik do niniejszego regulaminu oraz dostępna jest w teczkach hotelowych i w recepcji.
 9. Zakazuje się prowadzenia na terenie Hotelu akwizycji i sprzedaży obnośnej.
 10. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Hotelu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani wykonywania innych czynności, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Hotelu.
 11. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych ich wyposażeniu poza nieznacznym przestawieniem mebli i wyposażenia, nie naruszając przy tym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa Gości.
 12. Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu powinny być składane do kierownictwa Hotelu pisemnie na adres e-mail: recepcja@mielnoholiday.pl
 13. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Gościem a Hotelem jest sąd właściwy dla siedziby głównej Hotelu Mielno Holiday Apartments.

§ 10 WARUNKI PRZEBYWANIA ZWIERZĄT W HOTELU

 1. Przy zameldowaniu w recepcji hotelu jest pobierana kaucja w wysokości 500 zł, kaucja jest zwrotna jeżeli w pokoju nie zostaną wyrządzone żadne szkody), kaucja za pokój nie jest dodatkowo pobierana
 2. Koszt pobytu pupila w hotelu wynosi:
 • do 10 kg 30,00 zł za każdą dobę,
 • od 10 do 20 kg 50,00 zł za każdą dobę, psy powyżej 10 kg obowiązek kagańca na częściach wspólnych całego obiektu, łącznie z parkingiem.
 1. Należy obowiązkowo zabrać ze sobą kaganiec i książeczkę szczepień.
 2. Właściciele zwierząt są zobowiązani do wyprowadzania pupili poza teren obiektu za potrzebą

Dyrekcja HOTELU MIELNO HOLIDAY APARTMENTS


Regulamin konkursu Weekend z dynią

Grono odbiorców: Publiczne

REGULAMIN KONKURSU

I Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie Weekend z dynią (dalej: „Konkurs”).
 2. Konkurs jest prowadzony poprzez fanpage Mielno Holiday Apartments.
 3. Organizatorem i fundatorem nagród Konkursu jest Mielno Holiday Apartments Sp. z o.o. z siedzibą w 76-032 Mielno, przy ul. Gen. Maczka 34, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000729238, NIP 4990671214 (dalej: „Organizator”).
 4. Wszelkie działania związane z konkursem nie są w jakikolwiek sposób sponsorowane, wspierane czy administrowane lub powiązane z serwisem Facebook.

II Uczestnicy konkursu

 1. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która posiada: a) miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, b) posiada konto na serwisie społecznościowym Facebook, z zastrzeżeniem, że korzystanie z Facebooka przez osoby poniżej 13. roku życia jest zabronione,
 2. Osoby, które mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą wziąć udział w Konkursie tylko pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody ich przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz pracownicy innych podmiotów związanych z organizowaniem i przebiegiem Konkursu, a także członkowie ich najbliższej rodziny. Za członków najbliższej rodziny uznaje się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

III Przebieg konkursu, nagrody i zasady uczestnictwa

 1. Konkurs obejmuje udostepnienie konkursu oraz przesłanie zdjęcia w odpowiedzi na zamieszczone na stronie konkursowej zadanie w formie posta konkursowego.
 2. Ustala się następującą datę publikacji posta konkursowego: 23.10.2020 r.
 3. Odpowiedź, w formie zdjęcia dyni w dowolnej formie wykonanego przez uczestnika konkursu, winna być udzielona poprzez komentarz pod postem konkursowym, z zastrzeżeniem, że przesłanie odpowiedzi w inny sposób do Organizatora nie stanowi odpowiedzi na zadanie konkursowe.
 4. Organizator wybiera spośród uczestników, którzy prześlą zdjęcia, zdjęcie z największą ilością reakcji „polubieni” – jednocześnie zgodnych z tematem konkursu jakim jest „Weekend z dynią”.
 5. W trakcie konkursu zakazuje się używania słów oraz symboli powszechnie uznanych za niedozwolone, w tym wulgaryzmów lub określeń mogących powodować obrazę uczuć religijnych lub światopoglądowych, oraz wskazujących na dyskryminację (np. rasa, orientacja seksualna).
 6. Uczestnicy mogą przesyłać zgłoszenia do 15.11.2020 r. do godz. 23.59.
 7. W momencie przystąpienia do konkursu, Uczestnik wyraża zgodę następującej treści: „Wyrażam Mielno Holiday Apartments z siedzibą w Mielnie przy ul. Gen. Maczka 34, zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i wyłonieniem Zwycięzców. W przypadku wygranej wyrażam zgodę na publikację moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska na fanpage Mielno Holiday Apartments. Paznokci pod adresem: https://www.facebook.com/MielnoHolidayApartments Oświadczam dodatkowo, że zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w celu przeprowadzenia Konkursu i wyłonienia Zwycięzców, a także w przypadku wygranej w celu publikacji danych osobowych zwycięzców, jest Mielno Holiday Apartments z siedzibą w Mielnie przy ul. Gen. Maczka. Podane dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska będą publikowane w portalu Facebook (https://www.facebook.com/MielnoHolidayApartments ) w związku z uczestnictwem w Konkursie. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, poza upoważnionymi na podstawie przepisów prawa. Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji ww. celów.”
 8. Nagrodą w konkursie jest voucher na nocleg w apartamencie ze śniadaniem dla 2 osób o wartości 350 zł brutto V (słownie trzysta pięćdziesiąt złotych brutto) do wykorzystania do 31.03.2021( z wyłączeniem terminów 24-25.12 oraz 31.12) po uprzedniej rezerwacji w recepcji .
 9. Organizator przyzna nagrodę 1 uczestnikowi, a wyniki opublikuje w odpowiedzi na komentarz ze zdjęciem zgłoszonym do konkursu. Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż 7 dni od zakończenia konkursu.
 10. Nagroda nie może być wymienione na gotówkę, ani na inne nagrody rzeczowe.
 11. W celu odebrania nagrody uczestnik jest zobowiązany do przesłania do Organizatora w wiadomości prywatnej na portalu Facebook, następujących danych: a) Adres e-mail b) Imię i nazwisko c) Data urodzenia d) Adres zamieszkania
 12. Brak potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 11 w ciągu 24 godzin od dnia ogłoszenia wyników w konkursie jest równoznaczny z rezygnacją przez uczestnika konkursu z odbioru nagrody.
 13. Nagroda zostanie wysłana pocztą do 14 dni od dnia otrzymania potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 11
 14. Organizator nabywa wszelkie prawa, w tym prawa autorskie, do nagrodzonych projektów konkursowych wraz z wydaniem nagrody uczestnikowi konkursu, o której mowa w pkt. 1.

IV Odpowiedzialność

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczanych odpowiedzi konkursowych, z zastrzeżeniem jednak, że w przypadku podjęcia informacji o naruszeniu regulaminu portalu Facebook lub norm powszechnie obowiązujących, w tym dobrych obyczajów zobowiązuje w ciągu 24h do usunięcia stwierdzonego naruszenia (notice and take down).
 2. Każdy uczestnik konkursu odpowiada za naruszenie postanowień regulaminu serwisu Facebook w zakresie, w jakim wyraził zgodę w procesie rejestracji profilu użytkownika.
 3. Organizator ma prawo wykluczenia uczestnika konkursu w przypadku: a) podania fałszywych danych osobowych na Facebooku i tworzenie konta dla innej osoby bez jej pozwolenia, w tym przez osoby poniżej 13. roku życia, b) udziału w konkursie przy pomocy kilku kont użytkowania na Facebooku. c) zablokowania konta użytkownika na Facebooku, d) udziału w konkursie osoby poniżej 13. roku życia, e) używania w odpowiedziach słów powszechnie uznanych za niedozwolone lub zamieszczania innych wypowiedzi naruszających prawa osób trzecich, w tym Organizatora, f) posługiwania się przez uczestnika konkursu nazwami innych użytkowników lub ich oznaczeniami, g) naruszenia przez odpowiedź na pytanie konkursowe praw autorskich, o ile takowe naruszenie zostało zgłoszone Organizatorowi i serwisowi Facebook.
 4. Wykluczenie z konkursu jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody, jak również utratą wszelkich zebranych punktów w trakcie konkursu. Informację o wykluczeniu z konkursu Organizator prześle uczestnikowi drogą mailową na adres wskazany na profilu Facebook, jak również pocztową, o ile uczestnik udostępnił takowy adres Organizatorowi na profilu Facebook. W przypadku brak możliwości poinformowania uczestnika konkursu w w/w sposób, informacja o wykluczeniu zostanie zamieszczona w komentarzu.

V Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych, w zakresie imienia, nazwiska, profilu (Facebook ID), zebranych w trakcie prowadzenia konkursu jest Mielno Holiday Apartments Sp. z o.o. z siedzibą w 76-032 Mielno, przy ul. Gen. Maczka 34. Dane osobowe uczestników zostały powierzone do przetwarzania na podstawie art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, z późn.zm.) na rzecz Organizatora.
 2. Uczestnicy konkursu mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie korzystania z Aplikacji wymaganym jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
 3. Dane osobowe uczestników Konkursu będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zmianami).

VI Tryb składania reklamacji

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu konkursu mogą być składane przez uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 21 dni od daty zakończenia konkursu.
 2. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym, o ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną.
 3. Jakiekolwiek pytania, komentarze lub skargi odnoszące się do aplikacji lub związanej z nią promocji muszą być skierowane do Organizatora, a nie do portalu Facebook.

VII Postanowienia końcowe

 1. Konkurs będzie prowadzony w okresie od dnia 23.10.2020r. do dnia 15.11.2020 r.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.


U nas zrealizujesz bon turystyczny!
Czytaj więcej

Bezpieczny hotel

Nasz hotel spełnia wszelkie wymogi sanitarne oraz otrzymał Odznakę Bezpiecznego Hotelu.

Czytaj więcej.